Skip to content

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website TotalEnergies in Nederland. Door verbinding te maken met de Website erkent u dat u zonder beperking of voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Handvest voor persoonsgegevens en cookies heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Het is mogelijk dat als u andere websites van de TotalEnergies Groep bezoekt, andere algemeen voorwaarden en beleid betreffende debescherming van persoonsgegevens van toepassing zijn op deze andere websites. Wij raden u aan de voorwaarden van deze websites grondig te lezen.

1.   Identiteit

      1.1   Onderneming die de Website publiceert (hierna de "Onderneming" genoemd"):

TotalEnergies S.A.
Hoofdkantoor: Tour Coupole - 2, place Jean Millier - Arche Nord - Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex – Frankrijk
Type onderneming: naamloze vennootschap
Geregistreerd kapitaal: €6 584 000 282,50
Handels- en Vennootschapsregister: Registre du commerce et des sociétés de Nanterre-nummer 542 051 180
Btw-nummer: FR 59 542 051 180
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +33 1 47 44 60 00
Publicatiedirecteur: Communicatieafdeling

      1.2   Technisch ontwerp en technische ontwikkeling van de internetsite:

SMILE
Onderneming met een geregistreerd kapitaal van € 814 314,88, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 20 Rue des Jardins, 92600 Asnières-sur-Seine, Frankrijk.
Geregistreerd in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder N° 378 615 363
Telefoonnummer: +33 1 01 41 40 11 00

      1.3   Webhoster:

Acquia Cloud Site Factory gevestigd in Frankfurt, Duitsland
Hoofdkantoor: 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
Telefoonnummer: +1 617-588-9600

De ondernemingen binnen de TotalEnergies Groep zijn een eigen rechtspersoonlijkheid en hebben een onafhankelijke wettelijke status. De Onderneming die deze Website publiceert, behoort tot de TotalEnergies Groep. De namen “TotalEnergies” en “TotalEnergies Groep” worden soms gemakshalve gebruikt op deze website waar in het algemeen TOTALENERGIES S.A. (de holding) en de dochterondernemingen en filialen worden bedoeld. Zo worden woorden als “wij”, “we” en “ons” ook gebruikt om te verwijzen naar de Onderneming of andere bedrijven van de TotalEnergies Groep in het algemeen of naar hen die voor ze werken. Deze bewoordingen worden ook gebruikt als er geen reden is om een bepaalde onderneming of bepaalde ondernemingen bij naam te noemen. Er kan uit deze bewoordingen niet worden afgeleid dat TotalEnergies S.A. of een van de dochterondernemingen of filialen betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en het management van een andere onderneming van de TotalEnergies Groep.

   2.   Informatie over de activiteiten

Op deze Website staat informatie betreffende bepaalde activiteiten van de Onderneming en de TotalEnergies Groep. De Onderneming mag de informatie op deze website op ieder moment en zonder aankondiging vooraf wijzigen. Deze informatie wordt als algemene informatie verstrekt zonder garanties dat bedoeld is voor een specifiek doel.

   3.   Intellectueel Eigendom

      3.1.   Bedrijfseigendom

3.1.1   Alle informatie of documenten (teksten, geanimeerde of statische afbeeldingen, databases, geluiden, foto's, knowhow of aangehaalde producten) opgeslagen op de Website alsmede de elementen gemaakt voor de Website en de algemene structuur zijn of eigendom van de Onderneming of de ondernemingen van de TotalEnergies Groep of vallen onder regelgeving voor gebruik, kopiëren of communicatie met het publiek die als zodanig zijn toegekend.
3.1.2   Deze informatie, documenten en items zijn onderhevig aan wetten die het copyright beschermen in zoverre deze publiek zijn gemaakt via deze Website. Er is geen andere toestemming of recht verleend dan het bekijken van de Website aan andere partijen betreffende de intellectuele-eigendomsrechten.
3.1.3   Het kopiëren van documenten van de Website is alleen toegestaan als informatiebron voor persoonlijk en privégebruik. Het dupliceren of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is formeel verboden en mag alleen plaatsvinden bij formele toestemming vooraf van de Onderneming. In alle gevallen geldt dat bij het geautoriseerd kopiëren van informatie op deze Website, de bron moet worden vermeld en adequate verwijzingen naar de eigenaar moeten worden gemaakt.

      3.2.   Onderscheidende Kenmerken

De bedrijfsnamen, logo's, producten en merken genoemd op de Website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van de Onderneming of de ondernemingen van de TotalEnergies Groep of vallen onder regelgeving voor gebruik, kopiëren of representatie/communicatie voor het publiek die als zodanig zijn toegekend. U mag ze niet gebruiken zonder vooraf verstrekte schriftelijke toestemming van de Onderneming.

      3.3.   Databases

De Onderneming is de beheerder van de databases van de Website en de Onderneming is de eigenaar van de beschikbaar gemaakte databases. U mag geen kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de database overnemen of hergebruiken, ook niet voor privégebruik. 3

   4.   Uw Ondernemingen

      4.1.   Recht op gebruik van Informatie

Alle bezoekers van de Website die informatie verstrekken, verlenen de Onderneming alle overdraagbare rechten betreffende deze informatie en geven de onderneming het recht deze informatie te gebruiken. Informatie die door gebruikers wordt verstrekt, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Echter, de verstrekte informatie is persoonlijke data zoals gedefinieerd in de geldende wetgeving4, dit betekent dat wij deze informatie behandelen in overeenstemming met ons Handvest voor persoonsgegevens en cookies, dat van toepassing is op deze Website.

      4.2.   Naleving van de wetten

Elke bezoeker van deze Website verklaart dat hij of zij zich houdt aan deze maatregelen en de huidige wetgeving en dat hij/zij:
- Over de mogelijkheden en middelen bezit om toegang tot de Website te hebben en deze te gebruiken.
- Heeft gecontroleerd dat de gebruikte IT-apparatuur geen virussen bevat en volledig werkzaam is.
- Waar van toepassing, de Onderneming en de partners het recht geeft de gegeven informatie te gebruiken (andere data dan persoonsgegevens).
- Toegangscodes en wachtwoorden vertrouwelijk moet houden die de Onderneming u toe kan sturen en daardoor aansprakelijk is voor het gebruik en de veiligheid van deze toegangscodes en wachtwoorden. De Onderneming behoudt zich het recht voor u de toegang tot de Website te ontzeggen in het geval van frauduleus gebruik of pogingen tot frauduleus gebruik van deze toegang.

   5.   Hyperlinks

5.1.   Activering van links. De Onderneming wijst formeel alle verantwoordelijkheid af voor de content van websites waarvan links voor worden weergegeven. Deze links worden aan de gebruikers aangeboden als een dienst. Bekijk de algemene voorwaarden en het Handvest voor persoonsgegevens en cookies van deze websites voor meer informatie over hun procedures. De beslissing om de links te gebruiken wordt volledig genomen door de Website-gebruikers. We zijn bevoegd om op elk moment een link op deze Website te wijzigen of te verwijderen.
5.2.   Linkauthorisatie. In het geval u een hypertekstlink naar deze Website wenst te maken, moet u eerst schriftelijke toestemming van de Onderneming hebben. Voor het aanvragen van deze toestemming, kunt hiervoor de contactdetails onderaan dit document gebruiken.

   6.   Formele kennisgeving

      6.1.   Informatie

6.1.1   De informatie (“Informatie”) beschikbaar op deze www-server (World Wide Web) is te goeder trouw beschikbaar gesteld.
6.1.2   Deze informatie wordt als juist beschouwd wanneer het op de Website wordt gepubliceerd. Echter, de Onderneming beweert noch garandeert dat de Informatie begrijpelijk of accuraat is. Alle risico's ontstaan door uw vertrouwen in de Informatie worden door u gedragen. De informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat, voor gebruik, u of ieder ander die deze ontvangt, het belang voor een specifiek doeleinde kan bepalen. In geen geval zal de Onderneming verantwoordelijkheid aanvaarden voor letsel ontstaan door het vertrouwen op deze Informatie, het gebruik ervan of een product waar de informatie naar verwijst.
6.1.3   De Informatie mag niet worden beschouwd als een aanbeveling om informatie, producten, procedures, apparatuur of formules te gebruiken die inbreuk maken op een patent, copyright of geregistreerd merk. De Onderneming wijst uitdrukkelijk of impliciet de verantwoordelijkheid af in het geval het gebruik van de Informatie leidt tot een inbreuk op een patent, copyright of geregistreerd merk.
6.1.4   De Onderneming en alle dochtermaatschappijen en filialen direct of indirect in bezit en ondernemingen van TotalEnergies Groep wijzen categorisch elke interpretatie af van de content van deze website die leidt tot een overnamebod of een aansporing voor aankoop van aandelen of andere (niet-)beursgenoteerde effecten.
6.1.5   Er wordt geen uitdrukkelijke of impliciete garantie gegeven over de commerciële aard van de gegeven Informatie of over de geschiktheid voor een bepaald doel alsmede de producten waar de Informatie naar verwijst.
6.1.6   In geen geval belooft de Onderneming de Informatie verspreid op het Internet of op zijn webservers te updaten of te corrigeren. De Onderneming behoudt zich tegelijkertijd het recht voor om de content van zijn Website op ieder moment en zonder aankondiging te rectificeren of te corrigeren.

      6.2.   Toekomstgerichte Verklaringen

6.2.1   De Informatie op deze Website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten over de financiële positie, bedrijfsresultaten, activiteiten en industriële strategie van de Onderneming, TotalEnergiesS.A. en/of ondernemingen van de TotalEnergies Groep. Dit soort verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de overtuigingen en de aannames van het management en de informatie waar het management momenteel over beschikt. Toekomstgerichte uitspraken bevatten informatie over verwachtingen, ramingen, verwachte samenwerkingen en andere informatie betreffende mogelijke en veronderstelde toekomstige resultaten en kunnen worden voorafgegaan door, gevolgd worden door of op een andere wijze begeleid worden door woorden als "gelooft", "verwacht", "voorziet", "beoogt", "is van plan", "mikt op", "schat" of gelijkwaardige termen. Deze voorspellingen zijn geen garantie voor resultaten of waarden. Zij bevatten risico's, onzekerheden en aannames. Resultaten in de toekomst kunnen wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen. Veel factoren die deze resultaten en waarden bepalen, kunnen niet door de onderneming worden beheerst of voorspeld.
6.2.2   De documenten op deze website kunnen op de toekomst gerichte informatie over de Groep (waaronder doelstellingen en trends) bevatten, alsmede toekomstgerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995, voornamelijk die over de financiële toestand, bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, strategieën en plannen van Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website TotalEnergies in Nederland. Door verbinding te maken met de Website erkent u dat u zonder beperking of voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Handvest voor persoonsgegevens en cookies heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Het is mogelijk dat als u andere websites van de TotalEnergies Groep bezoekt, andere algemeen voorwaarden en beleid betreffende debescherming van persoonsgegevens van toepassing zijn op deze andere websites. Wij raden u aan de voorwaarden van deze websites grondig te lezen.

1.   Identiteit

      1.1   Onderneming die de Website publiceert (hierna de "Onderneming" genoemd"):

TotalEnergies S.A.
Hoofdkantoor: Tour Coupole - 2, place Jean Millier - Arche Nord - Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex – Frankrijk
Type onderneming: naamloze vennootschap
Geregistreerd kapitaal: €6 584 000 282,50
Handels- en Vennootschapsregister: Registre du commerce et des sociétés de Nanterre-nummer 542 051 180
Btw-nummer: FR 59 542 051 180
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +33 1 47 44 60 00
Publicatiedirecteur: Communicatieafdeling

      1.2   Technisch ontwerp en technische ontwikkeling van de internetsite:

SMILE
Onderneming met een geregistreerd kapitaal van € 814 314,88, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 20 Rue des Jardins, 92600 Asnières-sur-Seine, Frankrijk.
Geregistreerd in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder N° 378 615 363
Telefoonnummer: +33 1 01 41 40 11 00

      1.3   Webhoster:

Acquia Cloud Site Factory gevestigd in Frankfurt, Duitsland
Hoofdkantoor: 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
Telefoonnummer: +1 617-588-9600

De ondernemingen binnen de TotalEnergies Groep zijn een eigen rechtspersoonlijkheid en hebben een onafhankelijke wettelijke status. De Onderneming die deze Website publiceert, behoort tot de TotalEnergies Groep. De namen “TotalEnergies” en “TotalEnergies Groep” worden soms gemakshalve gebruikt op deze website waar in het algemeen TotalEnergies S.A. (de holding) en de dochterondernemingen en filialen worden bedoeld. Zo worden woorden als “wij”, “we” en “ons” ook gebruikt om te verwijzen naar de Onderneming of andere bedrijven van de TotalEnergies Groep in het algemeen of naar hen die voor ze werken. Deze bewoordingen worden ook gebruikt als er geen reden is om een bepaalde onderneming of bepaalde ondernemingen bij naam te noemen. Er kan uit deze bewoordingen niet worden afgeleid dat TotalEnergies S.A. of een van de dochterondernemingen of filialen betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en het management van een andere onderneming van de TotalEnergies Groep.

   2.   Informatie over de activiteiten

Op deze Website staat informatie betreffende bepaalde activiteiten van de Onderneming en de TotalEnergies Groep. De Onderneming mag de informatie op deze website op ieder moment en zonder aankondiging vooraf wijzigen. Deze informatie wordt als algemene informatie verstrekt zonder garanties dat bedoeld is voor een specifiek doel.

   3.   Intellectueel Eigendom

      3.1.   Bedrijfseigendom

3.1.1   Alle informatie of documenten (teksten, geanimeerde of statische afbeeldingen, databases, geluiden, foto's, knowhow of aangehaalde producten) opgeslagen op de Website alsmede de elementen gemaakt voor de Website en de algemene structuur zijn of eigendom van de Onderneming of de ondernemingen van de TotalEnergies Groep of vallen onder regelgeving voor gebruik, kopiëren of communicatie met het publiek die als zodanig zijn toegekend.
3.1.2   Deze informatie, documenten en items zijn onderhevig aan wetten die het copyright beschermen in zoverre deze publiek zijn gemaakt via deze Website. Er is geen andere toestemming of recht verleend dan het bekijken van de Website aan andere partijen betreffende de intellectuele-eigendomsrechten.
3.1.3   Het kopiëren van documenten van de Website is alleen toegestaan als informatiebron voor persoonlijk en privégebruik. Het dupliceren of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is formeel verboden en mag alleen plaatsvinden bij formele toestemming vooraf van de Onderneming. In alle gevallen geldt dat bij het geautoriseerd kopiëren van informatie op deze Website, de bron moet worden vermeld en adequate verwijzingen naar de eigenaar moeten worden gemaakt.

      3.2.   Onderscheidende Kenmerken

De bedrijfsnamen, logo's, producten en merken genoemd op de Website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van de Onderneming of de ondernemingen van de TotalEnergies Groep of vallen onder regelgeving voor gebruik, kopiëren of representatie/communicatie voor het publiek die als zodanig zijn toegekend. U mag ze niet gebruiken zonder vooraf verstrekte schriftelijke toestemming van de Onderneming.

      3.3.   Databases

De Onderneming is de beheerder van de databases van de Website en de Onderneming is de eigenaar van de beschikbaar gemaakte databases. U mag geen kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de database overnemen of hergebruiken, ook niet voor privégebruik. 3

   4.   Uw Ondernemingen

      4.1.   Recht op gebruik van Informatie

Alle bezoekers van de Website die informatie verstrekken, verlenen de Onderneming alle overdraagbare rechten betreffende deze informatie en geven de onderneming het recht deze informatie te gebruiken. Informatie die door gebruikers wordt verstrekt, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Echter, de verstrekte informatie is persoonlijke data zoals gedefinieerd in de geldende wetgeving4, dit betekent dat wij deze informatie behandelen in overeenstemming met ons Handvest voor persoonsgegevens en cookies, dat van toepassing is op deze Website.

      4.2.   Naleving van de wetten

Elke bezoeker van deze Website verklaart dat hij of zij zich houdt aan deze maatregelen en de huidige wetgeving en dat hij/zij:
- Over de mogelijkheden en middelen bezit om toegang tot de Website te hebben en deze te gebruiken.
- Heeft gecontroleerd dat de gebruikte IT-apparatuur geen virussen bevat en volledig werkzaam is.
- Waar van toepassing, de Onderneming en de partners het recht geeft de gegeven informatie te gebruiken (andere data dan persoonsgegevens).
- Toegangscodes en wachtwoorden vertrouwelijk moet houden die de Onderneming u toe kan sturen en daardoor aansprakelijk is voor het gebruik en de veiligheid van deze toegangscodes en wachtwoorden. De Onderneming behoudt zich het recht voor u de toegang tot de Website te ontzeggen in het geval van frauduleus gebruik of pogingen tot frauduleus gebruik van deze toegang.

   5.   Hyperlinks

5.1.   Activering van links. De Onderneming wijst formeel alle verantwoordelijkheid af voor de content van websites waarvan links voor worden weergegeven. Deze links worden aan de gebruikers aangeboden als een dienst. Bekijk de algemene voorwaarden en het Handvest voor persoonsgegevens en cookies van deze websites voor meer informatie over hun procedures. De beslissing om de links te gebruiken wordt volledig genomen door de Website-gebruikers. We zijn bevoegd om op elk moment een link op deze Website te wijzigen of te verwijderen.
5.2.   Linkauthorisatie. In het geval u een hypertekstlink naar deze Website wenst te maken, moet u eerst schriftelijke toestemming van de Onderneming hebben. Voor het aanvragen van deze toestemming, kunt hiervoor de contactdetails onderaan dit document gebruiken.

   6.   Formele kennisgeving

      6.1.   Informatie

6.1.1   De informatie (“Informatie”) beschikbaar op deze www-server (World Wide Web) is te goeder trouw beschikbaar gesteld.
6.1.2   Deze informatie wordt als juist beschouwd wanneer het op de Website wordt gepubliceerd. Echter, de Onderneming beweert noch garandeert dat de Informatie begrijpelijk of accuraat is. Alle risico's ontstaan door uw vertrouwen in de Informatie worden door u gedragen. De informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat, voor gebruik, u of ieder ander die deze ontvangt, het belang voor een specifiek doeleinde kan bepalen. In geen geval zal de Onderneming verantwoordelijkheid aanvaarden voor letsel ontstaan door het vertrouwen op deze Informatie, het gebruik ervan of een product waar de informatie naar verwijst.
6.1.3   De Informatie mag niet worden beschouwd als een aanbeveling om informatie, producten, procedures, apparatuur of formules te gebruiken die inbreuk maken op een patent, copyright of geregistreerd merk. De Onderneming wijst uitdrukkelijk of impliciet de verantwoordelijkheid af in het geval het gebruik van de Informatie leidt tot een inbreuk op een patent, copyright of geregistreerd merk.
6.1.4   De Onderneming en alle dochtermaatschappijen en filialen direct of indirect in bezit en ondernemingen van TotalEnergies Groep wijzen categorisch elke interpretatie af van de content van deze website die leidt tot een overnamebod of een aansporing voor aankoop van aandelen of andere (niet-)beursgenoteerde effecten.
6.1.5   Er wordt geen uitdrukkelijke of impliciete garantie gegeven over de commerciële aard van de gegeven Informatie of over de geschiktheid voor een bepaald doel alsmede de producten waar de Informatie naar verwijst.
6.1.6   In geen geval belooft de Onderneming de Informatie verspreid op het Internet of op zijn webservers te updaten of te corrigeren. De Onderneming behoudt zich tegelijkertijd het recht voor om de content van zijn Website op ieder moment en zonder aankondiging te rectificeren of te corrigeren.

      6.2.   Toekomstgerichte Verklaringen

6.2.1   De Informatie op deze Website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten over de financiële positie, bedrijfsresultaten, activiteiten en industriële strategie van de Onderneming, TotalEnergies S.A. en/of ondernemingen van de TotalEnergies Groep. Dit soort verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de overtuigingen en de aannames van het management en de informatie waar het management momenteel over beschikt. Toekomstgerichte uitspraken bevatten informatie over verwachtingen, ramingen, verwachte samenwerkingen en andere informatie betreffende mogelijke en veronderstelde toekomstige resultaten en kunnen worden voorafgegaan door, gevolgd worden door of op een andere wijze begeleid worden door woorden als "gelooft", "verwacht", "voorziet", "beoogt", "is van plan", "mikt op", "schat" of gelijkwaardige termen. Deze voorspellingen zijn geen garantie voor resultaten of waarden. Zij bevatten risico's, onzekerheden en aannames. Resultaten in de toekomst kunnen wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen. Veel factoren die deze resultaten en waarden bepalen, kunnen niet door de onderneming worden beheerst of voorspeld.
6.2.2   De documenten op deze website kunnen op de toekomst gerichte informatie over de Groep (waaronder doelstellingen en trends) bevatten, alsmede toekomstgerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995, voornamelijk die over de financiële toestand, bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, strategieën en plannen van TotalEnergies. Deze data zijn geen voorspellingen zoals beschreven in de Europese verordening No. 809/2004. Deze toekomstgerichte informatie en uitspraken in deze documenten zijn gebaseerd op economische data en aannames in een bepaalde economische, concurrerende en regelgevende omgeving. Het is mogelijk dat deze onjuist blijken te zijn in de toekomst. Ze zijn onderhevig aan een aantal risicofactoren die kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke en de verwachte resultaten. Deze factoren zijn onder meer koersverschillen, de prijs van petroleumproducten, het vermogen om kostenbesparingen en een meer efficiënte bedrijfsvoering te realiseren zonder aanzienlijke bedrijfsonderbrekingen, milieu-eisen en algemene economische en zakelijke omstandigheden. Bepaalde financiële informatie is gebaseerd op schattingen van voornamelijk analyses van de verhaalbare waarde van activa en de potentiële waardevermindering van activa die hiermee samenhangen.
Noch TotalEnergies noch de dochterondernemingen zijn op geen enkele wijze verplicht om deze toekomstgerichte informatie of uitspraken, doelstellingen of trends in deze documenten publiekelijk bij te werken in het geval van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderzinss. Aanvullende informatie over factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op de financiële resultaten van de Onderneming of de activiteiten van de Groep wordt geleverd in het meest recente Registratiedocument. De Franse versie hiervan is door de Onderneming ingediend bij de Franse Autorité des Marchés Financiers en het jaarrapport op Form 20-F is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

      6.3.   Beschikbaarheid

De Onderneming garandeert niet dat de Website zonder onderbreking zal werken of dat de servers die de toegang tot de Website mogelijk maken, functioneren en/of dat de hyperlinks naar sites van derde partijen geen virussen bevatten.

   7.   Updates van de gebruiksvoorwaarden van de de Website en de toepasselijke wetgeving

De Onderneming mag op elk moment deze Gebruiksvoorwaarden van de Website bijwerken. U wordt daarom verzocht regelmatig de laatste van toepassing zijnde Gebruiksvoorwaarden te raadplegen. De algemene gebruiksvoorwaarden van de Website zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving5 .

   8.   Contactgegevens

Voor vragen over de gebruiksvoorwaarden van deze Website, kunt u zich per e-mail [email protected] of per brief richten tot:
TotalEnergies S.A.
Hoofdkantoor: Tour Coupole - 2, place Jean Millier - Arche Nord - Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex – Frankrijk
Type onderneming: naamloze vennootschap
Geregistreerd kapitaal: €6 584 000 282,50
Handels- en Vennootschapsregister: Registre du commerce et des sociétés de Nanterre-nummer 542 051 180
Btw-nummer: FR 59 542 051 180
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +33 1 47 44 60 00
Publicatiedirecteur: Communicatieafdeling

1 Voeg andere benamingen toe indien nodig
2 Voeg andere benamingen toe indien nodig
3 Aanpassen indien nodig - Maak geen verwijzing naar Franse wet voor intellectueel eigendom indien de Website wordt gepubliceerd door een buitenlandse onderneming en/of als de websitegebruikers buitenlanders zijn.
4 Indien van toepassing
5 Aan te passen aan lokale wetgeving

 

. Deze data zijn geen voorspellingen zoals beschreven in de Europese verordening No. 809/2004. Deze toekomstgerichte informatie en uitspraken in deze documenten zijn gebaseerd op economische data en aannames in een bepaalde economische, concurrerende en regelgevende omgeving. Het is mogelijk dat deze onjuist blijken te zijn in de toekomst. Ze zijn onderhevig aan een aantal risicofactoren die kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke en de verwachte resultaten. Deze factoren zijn onder meer koersverschillen, de prijs van petroleumproducten, het vermogen om kostenbesparingen en een meer efficiënte bedrijfsvoering te realiseren zonder aanzienlijke bedrijfsonderbrekingen, milieu-eisen en algemene economische en zakelijke omstandigheden. Bepaalde financiële informatie is gebaseerd op schattingen van voornamelijk analyses van de verhaalbare waarde van activa en de potentiële waardevermindering van activa die hiermee samenhangen.
Noch TotalEnergies noch de dochterondernemingen zijn op geen enkele wijze verplicht om deze toekomstgerichte informatie of uitspraken, doelstellingen of trends in deze documenten publiekelijk bij te werken in het geval van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderzinss. Aanvullende informatie over factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op de financiële resultaten van de Onderneming of de activiteiten van de Groep wordt geleverd in het meest recente Registratiedocument. De Franse versie hiervan is door de Onderneming ingediend bij de Franse Autorité des Marchés Financiers en het jaarrapport op Form 20-F is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

      6.3.   Beschikbaarheid

De Onderneming garandeert niet dat de Website zonder onderbreking zal werken of dat de servers die de toegang tot de Website mogelijk maken, functioneren en/of dat de hyperlinks naar sites van derde partijen geen virussen bevatten.

   7.   Updates van de gebruiksvoorwaarden van de de Website en de toepasselijke wetgeving

De Onderneming mag op elk moment deze Gebruiksvoorwaarden van de Website bijwerken. U wordt daarom verzocht regelmatig de laatste van toepassing zijnde Gebruiksvoorwaarden te raadplegen. De algemene gebruiksvoorwaarden van de Website zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving5 .

   8.   Contactgegevens

Voor vragen over de gebruiksvoorwaarden van deze Website, kunt u zich per e-mail [email protected] of per brief richten tot:
TotalEnergies S.A.
Hoofdkantoor: Tour Coupole - 2, place Jean Millier - Arche Nord - Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex – Frankrijk
Type onderneming: naamloze vennootschap
Geregistreerd kapitaal: €6 584 000 282,50
Handels- en Vennootschapsregister: Registre du commerce et des sociétés de Nanterre-nummer 542 051 180
Btw-nummer: FR 59 542 051 180
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +33 1 47 44 60 00
Publicatiedirecteur: Communicatieafdeling

1 Voeg andere benamingen toe indien nodig
2 Voeg andere benamingen toe indien nodig
3 Aanpassen indien nodig - Maak geen verwijzing naar Franse wet voor intellectueel eigendom indien de Website wordt gepubliceerd door een buitenlandse onderneming en/of als de websitegebruikers buitenlanders zijn.
4 Indien van toepassing
5 Aan te passen aan lokale wetgeving